Приложение №2

БИБЛИОГРАФИЯ

Алфандари,Елиезер. Медиите и властта. С., 2000

Акбар,А. Медийните монголи пред вратите на Багдад, Сборник В края на века. Големите умове на нашето време за света и неговото бъдеще, С., 1998

Барт,Р. Въображението на знака. Народна култура, С.1991

Блекуел. Енциклопедия на политическата мисъл. С., 1997

Бодриар,Ж. Войната в залива не се състоя. Сп. Социологически проблеми, 1, 1994

Боршуков,Георги. История на българската журналистика. /1844-1877/, /1878-1885/. С., 1976

Бурдийо, П. Въпроси към истинските господари на света. Култура, 1999

Вебер,Макс. Ученият и политикът. С.,1993

Вебер,Макс. Социология на господството Социология на религията. С., 1992

Гълбрайт Джон. Анатомия на властта, С., 1995

Елитът и промяната в България. Свидетелства на първата вълна политици след 1989. С., 1998

Енциклопедичен речник по социология. Изд. на Института по социология, 1996

Знеполски,И. Новата преса и преходът. Трудното конституиране на четвъртата власт. Дружество “Гражданин”, С., 2000

Дюркейм, Емил. Избрано. С., 1994

Кабакчиева Петя, Духомир Минев. Преходът- Елити и стратегии. С., 1996

Карасимеонов,Георги. Медите, демокрацията европейските интереси, сп. Политически изследвания, 3, 1994

Кръстева Анна и др. Новият политически елит С., 1994

Кръстева,Луливера. Социални конфликти и журналистика: Същност, генезис и динамика на проявление. С., 1996

Лиотар,Ж. Постмомодерната ситуация. Наука и изкуство.София , 1996

Лозанов,Георги. Медии, власт и чувства. Българско медиазнание 1, С., 1996

MacLuhan Marshall. Understanding Media: the Extensions of Man (N.J.). The New American Libr. 1964

Медии и преход. Център за развитие на медиите, С., 2000

Медиите Послания? Преход, Център за социални практики, С., 1997

Найденов Димитър. Пресжурналистиката: 1989-1990-1992-1993-1994-1995 или …Е Ла Наве Ва, С., 1995

Николов Александър. Статистическата информация и четвъртата власт. С., 1997

Пачкова Петя. Елитът в светлината на изборите. С.,1996

Пешева Маргарита. Телевизионното махало. Екзакта, С.,1996

Ролан Барт. Въображението на знака. С., 1991

Putman, R. The comparative study in Political Elites, New Jersey, 1976

Fiske, J. British Cultural Studies and Television, in Channels of Discourse, Reassembled. Television and Contemporary criticism,

Routledge, London

Сартори Джовани.Теория на демокрацията. С., 1996

Хаджийски Иван. Бит и душевност на нашия народ. С., 1976

Хабермас Юрген. Структурни изменения на публичността, С., 1990

Hester,Al. An Eastern European Jornalism Primer: Building New Nations, The University of Georgia, 1996

Фотев,Г. Социологическите теории на Е.Дюркейм, В.Парето, М.Вебер, С. 1979

Чомски Ноам. Медиите под контрол. С., 1994

Wolton,D. Le nouvel espace public, Hermes 4, Ed. De CNRS, 1989

* * *

Барух,Е. Как тече информационният поток от властта към обществото/Разговор за взаимоотношенията институции- пресцентрове –журналисти/, сп.Четвърта власт бр. 2, 1997

Божилова,С. Политическият елит може да пропадне в медийния тебеширен кръг, в. Континент, VII, 225, 30 септември, 1998

Братанова,Р. Политиката и медиите- любовта помежду им може да бъде само извънбрачна, сп. Четвърта власт, бр. 4, 1998

Бунджулов,А. Посткомунистическите елити. Сп.Избор, есен, 1993

Варзоновцев,Д. Властната легитимация на елита . сп. Избор,1993

Дерменджиева,Г. Цензурата-символ на демокрацията?, сп. Четвърта власт, бр. 1-2, 1998

Димитрова,Б. Медиите между доверието, конкуренцията и властта, сп. Четвърта власт, бр. 1-2, 1998

Димитрова,Б. Три предизвикателства на новите технологии към журналистиката, сп. Четвърта власт, бр. 4, 1998

Енчева,Т. Провалената сделка за медиите, сп. Сега, 46, 27 ноември –3 декември 1997

Енчева,Т. Иван Костов: “Медиите са истинската опозиция “, сп. Сега, 2, 15-21 януари 1998

Енчева,Т. Държавата се оттегля от ефира . Идва инженерът. сп. Сега, 25, 25 юни- 1 юли 1998

Иванов,Дм. Власт и медии, сп. Сега, 48, 11-17 декември, 1998

Кръстева,А. Идентичност, дискурс, власт. сп. Философски алтернативи, 3, 1996

Маклуън,М. Средството е съобщението, сп. Съвременна журналистика, 3, 1990

Михелс,Р. Към социология на партиите в съвременната демокрация, сп. Политически изследвания, 3, 1994

Кабакчиева,П. Елит или елити, сп. Избор, есен, 1993

Карасимеонов,Г. Медиите, демокрацията и европейските изследвания, сп. Политически изследвания, 3, 1994

Пеева,Т. Иван Костов: “Медиите са истинската опозиция”, сп. Сега, 2, 15-21 януари 1998

Петев,Т. Четвъртата власт търси по спешност своя елит, сп. Проблеми на културата, 70, 1995

Райчев,А. Гарелов като “Гарелов”, сп. Сега, 6, 12-18 февруари, 1998

error: The content is protected!!