Все по-често се замисляме за перспективите пред медийните професии с оглед на бързите промени, които настъпват в медийната сфера в технологично и в съдържателно отношение. С настоящия доклад бих искала да ви запозная с дейността на Европейската асоциация за обучение на журналисти, чиято мисия е да разширява създадената официална европейска академична мрежа за обмяна на идеи и практики в областта на обучението по журналистика. В рамките на тази мрежа се провеждат изследвания и международни проекти, които имат за цел да оптимизират обучението по журналистика.

Европейската асоциация EJTA е основана малко след падане на Берлинската стена в Брюксел през 1991 година и има за своя най-важна цел да стимулира паневропейското сътрудничество в журналистическото образование с цел укрепване на европейската демокрация. Сдружението с нестопанска цел привлича към момента 60 европейски университетски и медийни центрове, провеждащи обучение по журналистика. Един от инструментите на асоциацията са преподавателските конференции, които се провеждат всяка есен и пролет и дискутират най-новите тенденции в журналистиката, както и иновативни преподавателски практики.От създаването си до днес асоциацията за журналистическо образование осъзнава все повече необходимостта от международно сътрудничество. Членовете на асоциацията са водени от принципите на Съвета за образование на Световния конгрес за образование по журналистика. Журналистиката има глобално значение. Студентите по журналистика трябва да се научат, че въпреки политическите и културните различия, споделят важни ценности и професионални цели с връстниците от други нации. Когато е практически насочено, журналистическото образование предоставя опит на студентите от първа ръка за начина, по който журналистиката се практикува в различните страни.

Преподаването по журналистика не е лесно и вероятно никога не е било. Непрекъснато се водят дебати относно това, което компетентните журналисти трябва да притежават. Дали обучението им да бъде основано на умения или да са по-насочени към академични разсъждения, дали обучението да е подчинено на журналистиката, каквато е в момента или на журналистиката, която искаме да бъде, основана на високи професионални и етични стандарти. Разнообразните подходи, които се въвеждат при обучението по, са резултат от различни образователни традиции и ресурси, с които разполагат обучаващите. Според президента на Европейската асоциация по журналистика Нико Дрок това разнообразие се дължи на факта, че концепцията за самата журналистика е недвусмислена. И че не се отличава достатъчно ясно от свързани понятия като „обществена комуникация”, „медии”, „новини”. (TheEuropeanCompetenceProfile Project)

Именно за това в дейността си асоциацията се опира на сериозни и систематични анализи, които прави в резултат на мащабни изследвания сред студенти по журналистика, професионални журналисти и преподаватели по журналистика. Идеята на тези изследвания е да подпомогнат обичайното напрежение, което съществува между теория и практика.

През 2006 година европейските училища се споразумяха за Декларацията от Тарту, която през 2015 година беше ревизирана и обновена с оглед на непрекъснато променящата се медийна среда. Състои се от 10 точки, визиращи журналистическите компетенции, всяка от които е изградена от 5 квалификации. Декларацията прави разграничени между компетенции и квалификации, за да се откроят ролите на съответните страни в обучителния процес: академичен състав и обучаващи се. Квалификациите са желани резултати от процеса на обучение. Те са формулирани от академичния състав, за предпочитане с участието на студенти. Компетенциите се придобиват или развиват по време на процеса на обучение от страна на обучаващите се. Квалификациите са изявления за онова, което се очаква студентът да знае, да разбере и или да бъде в състояние да докаже след приключване на обучението си. Компетенциите представляват динамика, съчетана от знания, разбирания, умения и способности. Общата идея е, че профилът на компетентността се променя с времето, но на определено разстояние от краткосрочни тенденции или модни увлечения. Проучването помага на обучителите да направят избор на основателни решения за учебните програми посрещайки бъдещи потребности на професията, съобразявайки се с типа медийна система, с европейски регион. Защото днес журналистите станаха многостранни. Влизат в многостранна интеракция с аудиторията чрез блогове или социални мрежи, интегрирани в медиите. Създават дори свой комуникационен канал за хората, които наистина се интересуват от тяхната работа.

Така членовете на Европейската асоциация за обучение на журналистите преподаватводени от принципа, че журналистите трябва да обслужват обществеността чрез*:

 • Създаване на представа за политическите, икономическите, социално-културните условия
 • Стимулиране и укрепване на демокрацията на всички равнища
 • Стимулиране и укрепване на личната и институционалната отчетност
 • Укрепване на възможностите за избор на гражданите в социален и личен контекст, с чувство за отговорност за свободата на изразяване,като зачитат почтеността на лицата,критикувайки източниците и независимо от собствените си интереси,използвайки обичайни етични стандарти.

Документът е резултат от мащабно изследване сред преподавателите от всички членове на асоциацията, които наброяват към момента на изследването 55, и професионални медийни организации от всичките страни-членки на ЕС. Сред десетте ключови професионални компетентности се открояват:

Компетентността да се обмисля ролята на журналистите в обществото

 1. Да имат ангажимент към демократичното общество
 2. Да познават правната и етичната рамка на журналистиката
 3. Да може да се разработи обоснован личен поглед върху журналистиката
 4. Да разбират ценностите, които стоят в основата на професионалния избор
 5. Да може да свързват местните с националните и глобалните събития

Компетентността за намиране на подходящи въпроси и гледни точки

 1. Да познават текущите събития и техния контекст
 2. Да познават характеристиките на различните медии
 3. Да бъдат в състояние да определят уместността на темата за различни аудитории
 4. Да бъдат в състояние да стимулират широкото участие в дебата
 5. Да бъдат в състояние да открият нови неща на базата на задълбочени изследвания

Компетентността да организиране на журналистическа работа

 1. Да бъдат в състояние да направят реалистичен работен план
 2. Да може да работят под натиска на времето
 3. Да може да се приспособяват към непредвидени ситуации
 4. Да може да организират участие от страна на публиката
 5. Да могат да работят в рамките на бюджетни ограничения

Компетентността за бързо събиране на информация

 1. Да имат широко общо познание
 2. Да имат по-специализирани познания в дадено поле
 3. Да могат да намерят няколко гледни точки по даден въпрос
 4. Да бъдат в състояние да оценят източниците
 5. Да могат да взаимодействат с обществеността

Компетентността да избират основната информация

 1. Да могат да правят разграничение между основни и странични въпроси
 2. Да може да избират информация въз основа на надеждността
 3. Да може да избират информация въз основа на уместността
 4. Да може да избират информация в съответствие с медийната платформа
 5. Да може да интерпретират избраната информация

Компетентност за представяне на информация в ефективна журналистическа форма

 1. Да имат изключителна езикова компетентност
 2. Да имат добра визуална компетентност
 3. Да могат да използват различни видове техники за разказване на истории
 4. Да представят съдържанието в ефективни комбинации от думи, звуци и визуални ефекти
 5. Да могат да използват журналистически технологиите

Компетентността за отчитане на журналистическата работа

 1. Да имат ясна представа за необходимото качество на журналистическите продукти
 2. Да могат да оценяват собствената си работа
 3. Да бъдат готови конструктивно да критикуват
 4. Да бъдат в състояние да поемат отговорност за избора, направен по време на процеса
 5. Да бъдат в състояние да поемат отговорност за въздействието на продукта

Компетентност за сътрудничество в екип

 1. Да имат добри социални умения
 2. Да бъдат сигурни
 3. Да бъдат в състояние да представят идеи убедително
 4. Да могат да намерят решения
 5. Да проникнат в ролите и отношенията в екипа

Компетентността да действат като предприемачески журналисти

 1. Да показват инициатива
 2. Да разбират икономическите условия, залегнали в професията
 3. Да могат да разпознават пазарните възможности
 4. Да могат да разработват нови продукти / формати
 5. Да познават практическите аспекти на това, че са свободни работници

Компетентността да допринасят за подновяването на професията

 1. Да могат да разсъждават за бъдещето на журналистиката
 2. Да могат да дефинират сложен практически / професионален проблем
 3. Да могат да приемат научни методи за събиране на данни
 4. Да могат да приемат надеждни методи за анализ и обработка на данни
 5. Да бъдат в състояние да осигурят работещи решения за сложни практически въпроси

Проектът „Компетентност” е по-скоро уникален по рода си заради приложния характер на изследването. В Европа се провеждат много изследвания за промени в медийния пейзаж и тенденции в журналистиката. Много малко се знае за последиците от това развитие за журналистическото образование и за възгледите на различните заинтересовани страни относно тези последици. Самото изследване претегля тежестта на важността за едната и другата страна в обучителния процес. Студентите, например, виждат намаляване на важността на квалификациите, свързани с организационни аспекти като работа в условията на бюджетни ограничения. Преподавателите по журналистика поставят по-силно ударение на квалификациите директно свързани с работния процес като работа под напрежение и ползване на актуалната ситуация. Докато преподавателите от други дисциплини наблягат на квалификациите, свързани с обществената роля на журналистиката.

Във връзка с обмена на информация и с цел стимулиране на мобилността на студенти и преподаватели Европейската асоциация създаде и Мобилен каталог, на страниците на който са качени учебните програми на различните образователни институции. Една от препоръките на асоциацията към своите членове е училищата по журналистика да отдават значение на компетенции, свързани с намиране, селектиране и интерпретиране на информацията. Бъдещите журналисти имат нужда да знаят как и къде да намират информация, те трябва да имат умение да идентифицират и селектират съответната информация. Затова е необходимо да се повиши добрата обща подготовка. По тази точка училищата трябва сериозно да се намесят като преподават различни изследователски методи и развиват общото знание на своите студенти.

Наред с това Европейската асоциация се фокусира върху новите тенденции. За целта се организират два пъти в годината преподавателски конференции. Дискутират се използването и преподаването на социални медии в журналистиката, обсъжда се как училищата по журналистика да бъдат новатори, а не последователи. Дискутират се ползата от преподаването на журналистика на данните, засилване на аналитичния подход при работата на журналистите. Канят се и иновативно мислещи и действащи професионални журналисти като Улрих Хаагеруп, провокативният изпълнителен директор на датския телевизионен канал DR, автор на книгата „Конструктивни новини”, която е опит за събуждане на медийния свят, задрямал сред конфликти, драми и жертви. Водещото послание на книгата една добра новина не трябва да е лошата новина.

В резултат от представянето на книгата по време на 25 годишна конференция на EJTA в Брюксел през май 2015 училището по журналистика на Windesheim, Холандия стана първата международна школа по журналистика в света, която интегрира конструктивната журналистика в нейната учебна програма, научни изследвания и международни партньорства. Като част от тази инициатива, Катрин Гилдстън, водещ датски журналист и създател на тази нова форма на журналистика, прие позицията на директор на департамента по конструктивната журналистика.

 

Източници:

Preamble, TheTartuDeclaration, EJTA, 2/11/15, availablefrom: http://www.jour.auth.gr/wp-content/uploads/2015/07/The-Tartu-Declaration-_-EJTA.pdf

Drok, Nico. Towards New GoalsinEuropeanJournalismEducation, avalablefrom: http://wjec.ru.ac.za/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=83&format=raw

Drok, Nico. TheEuropeanCompetenceProfile Project, availablefrom: http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/towards-new-goals-in-european-journalism-education/

http://www.ejta.eu/

http://www.ejta.eu/mcp

https://www.youtube.com/channel/UCazqU5hOUeiD0rlQQ3l6-vA

*Preamble, The Tartu Declaration, EJTA, 2/11/15q available from: http://www.jour.auth.gr/wp-content/uploads/2015/07/The-Tartu-Declaration-_-EJTA.pdf

 

error: The content is protected!!